Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 www.emuoilbg.com

 

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл.1. (1) www.emuoilbg.com е уебсайт за електронна търговия, за продажба и доставка на козметика от името на ЕТ „Ти енд Ди Даниела Кръстева” с ЕИК 203460618.

(2) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЕТ „Ти енд Ди Даниела Кръстева”, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на електронния магазин www.emuoilbg.com, наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: ЕТ „Ти енд Ди Даниела Кръстева” 

2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.”Братя Георгиевич” 15, вх.А

3. Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул.”Братя Георгиевич” 15, вх.А, Email: emuoil@abv.bg, тел.: 0888 786 577

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 

Чл.3. (1) ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен в Интернет на адрес www.emuoilbg.com, поддържан и актуализиран от ЕТ „Ти енд Ди Даниела Кръстева”, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки и тяхната доставка, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат, стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да извършват плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно начините изрично упоменати на интерфейса на страницата;

4. Да получават информация за нови услуги и стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

(2) ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН чрез страницата си в Интернет има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана или се обявява по подхождащ начин на страницата.

Чл.4. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН предоставя предлаганите от него стоки по предвидения за това начин и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.emuoilbg.com.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът не носи отговорност за грешно въведена информация от страна на Ползвателите при сключването на договорите, в това число и при неправилно въведен адрес за доставка, лични данни и други. В случай на грешно посочен адрес за доставка Доставчикът не носи отговорност за вредите, които настъпват или са могли да настъпят за Ползвателя.

(5) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите общи условия.

(6) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл.6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им и цялата кореспонденция във връзка със сключването и изпълнението на договорите ще бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Счита се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако:

- Ползвателят е въвел електронна поща и парола за достъп, ако е регистриран Ползвател или

- са попълнени всички необходими данни за получаване на съответните заявени стоки/услуги, ако не е регистриран Ползвател.


IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 

Чл.7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят може да се регистрира като потребител на уебсайта. За тази цел Ползвателят следва да въведе електронна поща и парола за достъп, като по този начин се регистрира онлайн. Всеки регистриран потребител на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН освен възможност да пазарува от онлайн магазина на уебсайта, може да получава своевременна информация за най-новите продукти, информация за отстъпки, и всякакви преференции, определяни периодично и предоставяни от Доставчика. Ако избере да извърши покупка като гост, трябва да въведе исканата информация за доставка.

(2) Името и паролата за достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва и придобива качеството на регистриран потребител.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на електронно съобщение на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се профил /акаунт / на Ползвателя, като от този момент за Доставчикът възникват задълженията да предоставя на регистрирания потребител информацията по ал.1.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

(6) Във всички случаи Доставчикът не носи отговорност за вредите и пропуснатите ползи, настъпили за Ползвателя от неспазване на задълженията му по предходните алинеи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл.8.Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл.9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоки с Доставчика по следната процедура:

(1) ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ:

1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

2. Влизане в системата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за извършване на поръчки чрез идентифициране с име и парола.

3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към кошница.

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката.

5. Потвърждение от страна на Доставчика на електронната поща на Ползвателя, че заявката е регистрирана.

(2) ЧРЕЗ ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДАННИ, БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ:

1. Влизане в системата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за извършване на поръчки и посочване на данните на клиента.

2. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им в кошница.

3. Предоставяне на данни за извършване на доставката.

4. Потвърждение от страна на Доставчика на електронната поща на Ползвателя за регистрирана заявка.

Чл.10. Плащането се извършва чрез наложен платеж, като цената се плаща при доставка в брой на куриера.

Чл.11. В случай, че Ползвателят не заплати съответната цена, договорът се счита прекратен незабавно и последният дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на неплащането.


VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл.12. (1) Ползвателите заявяват получаването на предлаганите продукти и заплащат дължимото възнаграждение, а Доставчикът се задължава да прехвърли собствеността и да достави стоките в съответствие със заявените и дължими количества, качества и срокове.

(2) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за предоставяне на продуктите, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със продукти за покупка.

(3) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(4) Правата на Ползвателите във връзка с предоставените продукти се упражняват отделно за всеки сключен договор. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. Упражняването на правата във връзка с предоставена услуги не засяга и няма действие по отношение на договорите за представяне на други услуги. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от определен продукт не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени или предоставяни на потребителя.

Чл.13. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба на стоки, Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и продукта, по отношение, на които упражнява правата.

Чл.14. Ползвателят заплаща цената за отделните договори за покупко-продажба на стоки наведнъж при заявяването им чрез предлаганите от Доставчика начини обявени на интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

VII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Чл.1
5. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл.16.(1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика, са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките е с включени всички данъци и такси и се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, не е включена в цената на стоките и се определя от Доставчика и се предоставя като информация на адрес: www.emuoilbg.com, както и при определяне на общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством страницата на Доставчика.

Чл. 17.(1) При получаване на пратката Ползвателят трябва да провери съдържанието на пратката за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните Доставчикът заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Ползвателя.
(2) В случай на липсващи стоки, констатирани от Ползвателя при получаване на поръчката в присъствие на куриера, Доставчикът може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Ползвателят откаже замяна на продуктите Доставчикът  възстановява съответната сума.

(3) При констатация на дефектен продукт Доставчикът се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Доставчикa.

(4) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателя адрес и не носи отговорност, в случай че посочените от Ползвателя данни са неверни или заблуждаващи. 

(5) Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на козметичните продукти.

(6) Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока в рамките на работната седмица, Доставчикът уведомява Ползвателя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Ползвателя електронен адрес или на посочения телефонен номер.
Чл.18. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя чрез страницата на 
ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или по предвидения в настоящите общи условия начин.


VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл.19. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок, а Ползвателят е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване.

(2) При отказ за получаване на стоката от страна на Ползвателя, отказът се счита за неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Ползвателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ползвателят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Чл.20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.


IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Чл.2
1. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на електронната поща, която е била посочен от Ползвателите в момента на регистрацията или заявката.

(3) Ползвателят/Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя /Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя/Потребителя или е предоставил електронната си поща при закупуване на продукт от/в електронния магазин на Доставчика.

Чл. 22. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията или ползването на сайта, обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за забравена парола".

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Чл.2
3. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика едностранно, за което последният е длъжен да уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика или

В) с изричното им приемане от Ползвателя чрез вписване в профила му в сайта на Доставчика.

Чл.24. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията или при заявка на предлагани от Доставчика продукти. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл.25. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.emuoilbg.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.


XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл.26. Договорът на Ползвателя с Доставчика, освен в предвидените в настоящите общи условия случаи, се прекратява:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. всеки сключен договор с Ползвателя се прекратява при изпълнение на задължението на Доставчика за доставяне на стоката при приемането и от на Ползвателя и/или при предоставена услуга в уговорения срок, както и на трето лице от името на Ползвателя.

3. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба или за предоставяни услуги остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл.27. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.


XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл.28. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл.29. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл.30. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 11.02.2016 г.