Политика за поверителност

В настоящата Политика за поверителност ще намерите информация относно как събираме, съхраняваме и използваме Вашите лични данни, което може да бъде определено като обработка на лични данни.

 

Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от е- магазин www.emuoilbg.com, e „ ЕТ „Ти енд Ди – Даниела Кръстева”, ЕИК: 203460618, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Братя Георгиевич” 15, вх.А.


Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него/нея е имейл: emuoilbg@gmail.com

 

Кои данни са лични?

 

·  Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), лични данни могат да бъдат категоризирани като обикновени и специални или т. н. „чувствителни” лични данни.

·  Обикновени лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

·   Специалните лични данни разкриват раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. ЕТ „Ти енд Ди – Даниела Кръстева” не обработва такава информация за Вас.

 

Защо събираме и съхраняваме Вашите лични данни?

 

ЕТ „Ти енд Ди – Даниела Кръстева” събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, за да Ви предостави своите стоки. Данните  Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Вашите лични данни могат да бъдат употребявани за цели,  свързани с подобряване качеството на услугите ни.

 

Видове лични данни, които ЕТ „Ти енд Ди – Даниела Кръстева” събира чрез уебсайта www.emuoilbg.com

 

I. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазина „www.emuoilbg.com, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазин www.emuoilbg.com, (“Общите условия”):

·         Лично и фамилно име; 

·         Имейл адрес;

·         Парола;

·         Телефон;

·         Адрес;


2. Данни за онлайн поръчка, направена от Вас през е-магазина www.emuoilbg.com, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

·         Лично и фамилно име на лицето за доставка;

·         Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;

·         Телефон за доставка;

·         Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

·         Метод на доставка;

·         Начин на плащане;

·         Номер на поръчка;

·         Сума за плащане;

·         Статус на доставката;

 

II. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

 

1. Данни за профила Ви в е-магазина www.emuoilbg.com:

·         Факс

·         Фирма;


2. Данни за контакт при изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазина www.emuoilbg.com или при изпращане до нас на имейл:

 

·         Име;

·         Адрес на е-поща;

·         Съдържание на съобщението;


3. Данни за онлайн поръчка през е-магазина www.emuoilbg.com:

 

●    История на поръчките;

 

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

Цели на обработката на личните данни

 

ЕТ „Ти енд Ди – Даниела Кръстева” използва събираните данни за управление на дейността си и предоставяне на предлаганите от нас продукти. Може също да използваме данните за комуникация с Вас – например да Ви информираме относно Вашата поръчка. Обработваме Вашите лични данни и във връзка с бисквитките, използвани на сайта. Повече за бисквитките, можете да научите в „Политика за бисквитките” тук:

 

1. Данните за профила Ви в е-магазина www.emuoilbg.com  се обработват за целите на:

·  Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи - технически логове;

· Доставка на поръчани продукти;

· Информиране на клиенти във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;

·  Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;

·   Автентикация при влизане в профила Ви;

·   Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;

·    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;


2. Данните за онлайн поръчка през е-магазина www.emuoilbg.com се обработват за целите на:


· Доставка на поръчани продукти;

·  Информиране на клиенти във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;

·  Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;

·   Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

·  Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;

 

3. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:

 

· Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;

·  Осъществяване на комуникация с Вас;

 

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

 

· Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

·  ЕТ „Ти енд Ди – Даниела Кръстева” може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

· Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения.

·  Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

 

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

 

ЕТ „Ти енд Ди – Даниела Кръстева” ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени. Гарантираме Ви, че ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. 

 

Вашите права във връзка с личните Ви данни

 

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:


По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

 

2. Право на коригиране на неточни лични данни


Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите през Вашия профил е или като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

 

3.  Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

 

·  Отпадане на необходимостта от обработка;

·  Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;

·  Незаконна обработка на данни;

·  Законово задължение за изтриване;

 

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

 

4.       Право на ограничаване на обработването, когато:

 

·  се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или

·  обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

·  при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или

·   е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

 

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


5. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

 

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

 

7. Право да възразите срещу директния маркетинг:

 

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.


8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи.
Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.